Doki Doki
Search…
Brand & Media Kit

Logos

DOKI Token

dokidoki_logo_coin.svg
dokidoki_logo_coin.svg
1KB
Image
DOKI token logo SVG

AZUKI Token

azuki_logo.svg
azuki_logo.svg
1KB
Image
AZUKI token logo SVG

Logo with text

dokidoki_logo_white_text_filled_bg.svg
dokidoki_logo_white_text_filled_bg.svg
5KB
Image
Logo with text filled BG SVG
dokidoki_logo_white_text_transp_bg.svg
dokidoki_logo_white_text_transp_bg.svg
5KB
Image
Logo with text transparent BG SVG

Logo text only

dokidoki_textonly_pink_bg.svg
dokidoki_textonly_pink_bg.svg
4KB
Image
Logo text only filled BG
dokidoki_textonly_transp_bg.png
dokidoki_textonly_transp_bg.png
39KB
Image
Logo text only transparent BG
Last modified 4mo ago